Vedtægter

Navn, hjemsted og formål:
§1 Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN “ØST”.

§2 Foreningens interesseområde er Bramming.

§3 Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg og tilbyde radio- og Tv-signaler- herunder søge at udnytte antennenettet til datatransmission og andre serviceydelser, som naturligt kan tilbydes via et signalforsyningsanlæg til anlæggets tilsluttede medlemmer i det under § 2 nævnte område i henhold de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Medlemmerne:
§4 Enhver, som har betalt til slutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet foreningens fælles- antenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jfr. § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes tilslutning til anlægget. En eksklusion kan rejses på nærmest følgende generalforsamling.

§5 For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser. Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen.

§6 Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side. Ved nye udstykninger skal der tages behørigt hensyn til placering af tilslutningsstander. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund. Eventuelle beskadigelser må meddeles straks til bestyrelsen.

Udmeldelse:
§7
Stk. 1 Et medlem kan med mindst 1 måneds varsel udmeldes af Antenneforening Øst pr. 1. januar eller 1. juli
Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt. Blanket på vores hjemmeside skal benyttes
Stk. 3 Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke
Stk. 4 Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på at få udbetalt nogen andel af foreningens formue
Stk. 5 Ønsker man indmeldelse igen betales genkoblingsafgift
Stk.6. Størrelse af udmeldelsesafgift og genkoblingsafgift findes på udmeldelsesblanketten 

Generalforsamling:
§8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker med annonce i skriftligt medie (f.eks. Ugeavis). Desuden lægges indkaldelse og regnskab/budget på Antenneforeningen Øst´s hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 8. Evt. Motiveret forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal i underskrevet stand tilstilles bestyrelsen senest den 1. februar.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. Medlemmer kan begære ekstraordinær generalforsamling, når mindst 100 medlemmer kræver dette. Bestyrelsen drager omsorg for, at indkaldelse sker senest 3 uger efter modtagelse af en sådan begæring.

§11 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovlig indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, der har betalt medlemsbidrag, kan afgive stemme på generalforsamlingen.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at vedkommende er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.
Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive 1 stemme, uanset det antal lejemål han råder over i foreningens forsyningsområde. Boligforeninger og boligselskaber med flere økonomisk juridiske enheder har 1 stemme for hver selvstændig tilsluttet afdeling. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten.


Ledelsen:
§12 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Formanden vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften og kontingent. Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Telestyrelsen er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§ 13. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 14. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.

Regnskab og økonomi:
§15. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Restancer:
§16. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling, herunder for gentilkobling til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§17 Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

Fraflytning/ ejerskifte:
§ 18 Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen ved indbetaling af det til enhver tid gældende medlemskontingent og eventuel tilslutningsafgift.  Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

§ 18a Ved salg af ejendom i Antenneforeningen Øst`s område er ejer forpligtiget til skriftlig straks at meddele salget til Øst – blanket findes på Antenneforeningen Øst`s hjemmeside ”www.brammingantenneforening.dk”.
Meddelelse indeholder: Overtagelsesdato og ny ejers navn og adresse.
Ønsker ny ejer ikke at overtage medlemskab af Antenneforeningen  Øst, skal sælger udmelde ejendommen fra den dato, ny ejer overtager ejendommen fra.
Sælger betaler omkostningerne ved lukning.

Vedligeholdelse og kontrol:
§19 Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.


§20 Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§21 Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til de over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

§22 Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der matte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

Vedligeholdelse og teknisk installation:
§23 Bestyrelsen vælger blandt dens medlemmer en tilsynsførende, der skal forestå vedligeholdelsen. Den tilsynsførende er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget. Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugere over anlæggets funktion. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelsen sker som aftalt.

Ændringer og udvidelser.
§24 Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udviddelen er rentabel. Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget med flere tv-stationer (programmer), selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændring eller ombygning af anlægget. Sammenlægning af fællesantenneanlægget med fællesantenneanlæg tilhørende en anden ejer eller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening kan kun gennemføres efter en enig beslutning i bestyrelsen.

Anlægsudgifter og udgifter til fornyelse:
§25 Tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal indbetales på foreningens konto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag til levering samtidig med, at målerapporten indsendes til Telestyrelsen.

Vedtægtsændringer – foreningsophør:
§26 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftlig med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Den sidste generalforsamling tager stilling til formuens anbringelse.

Fortolkning:
§27 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. juni 2021Cookies

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål til dit medlemskab.

Se kontaktinfo under Foreningen